Opfermann, Berührungen. Einleitung, 2022.

Item Type:
bookSection
Title:
Berührungen. Einleitung
Author:
Place:
Berlin
Date:
Bibliography:
Opfermann, Susanne: Berührungen. Einleitung. In: Begegnungen mit (anderen) Tieren. Hrsg. v. Susanne Opfermann. Berlin 2022. S. 7–20.
Own created bibliography:
Opfermann, Susanne/Opfermann, Susanne: Berührungen. Einleitung. Berlin 2022. S. 7-20.